home
home

    ᠴᠤᠭᠲᠤᠨᠠᠷᠠᠨ 《ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ》 ᠋ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠪᠡ

2016-08-29  12:58

2016-04-08-56099adee9-46f0-4ad9-9c1d-6647208ab5bb

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ 《ᠴᠢᠨᠣᠰ ᠦᠪ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ》 ᠋ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠴᠢᠨᠣᠰ ᠴᠤᠭᠲᠤᠨᠠᠷᠡᠨ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠤᠬᠡ᠂ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠲᠤ ᠦᠪ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠋ ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠤᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠦᠯᠤᠪᠣᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷᠨᠡᠭᠡᠬᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠯᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠮᠣᠨ ᠠᠴᠠ 《ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ》 ᠋ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠣᠯᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠮᠣᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠯ᠊ · ᠭᠠᠨᠭ᠍ᠲᠡᠮᠣᠷ 2016 — 3 —30 ᠣᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠣᠷ ᠬᠤᠲᠠ

 

2016-04-08-06b938ee45-5b46-4781-829e-0e5cafcd5e58

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄      ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄