home
home

    ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠶᠢᠸᠧᠢ — ᠯᠤᠶ᠋ᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ 40 ᠵᠣᠷᠪᠣᠰ

2016-08-29  20:00

1᠂ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠷᠠᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ᠋ᠢᠯᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠬᠦᠯᠢᠴᠡᠩᠭᠬᠦᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠨᠳᠣᠨ ᠦᠨᠠᠨ ᠮᠦᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠ ᠦᠭᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃

2᠂ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠷᠠᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠦᠵᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠬᠠᠨᠳᠣᠨ᠎ᠠ᠃

3᠂ ᠲᠠᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢᠶᠠᠰᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠲᠤ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠯᠭᠡᠵᠣ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠠᠢ  ᠶᠢ ᠬᠦᠢᠴᠠᠳ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠣ ᠦᠭᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃

4᠂ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠦᠳᠣᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡ ᠪᠣᠶᠣ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠠᠭᠡᠢ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠨ ᠵᠠᠩᠳᠦᠷᠣᠭᠠᠴᠢ᠃

5᠂ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠷᠦᠭᠡ ᠪᠣᠶᠣ ᠦᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠰᠣᠯᠠᠯᠠᠵᠣ ᠦᠭᠬᠦᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠣ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠠᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠣ ᠦᠭᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠢ᠃

6᠂ ᠴᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠨ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠳᠠᠭᠡᠢ ᠦᠪᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠵᠣᠯᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢ ᠬᠡᠵᠣ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

7᠂ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠣ ᠲᠠᠶᠢᠯᠬᠦ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠯᠭᠡᠵᠥ ᠪᠠᠢ᠃

8᠂ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠣᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠣᠨ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠪᠠ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠦᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠠᠢ᠃

9᠂ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠣ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

10᠂ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠣᠨ ᠲᠠᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠢᠨᠠᠵᠤ ᠵᠠᠰᠠᠵᠣ ᠦᠭᠴᠦ ᠪᠠᠢ᠃

11᠂ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠣᠨ ᠨᠠᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠣ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠵᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

12᠂ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠳ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠣ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠵᠥ ᠪᠠᠢ᠃

13᠂ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠢ ᠬᠦᠷᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠵᠣ ᠬᠡᠵᠢᠶᠠᠳᠠ ᠪᠢᠳᠠᠭᠡᠢ ᠶᠠᠷᠢ᠃

14᠂ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠤᠨ  ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠡᠭᠡᠴᠢ᠃

15᠂ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠠ ᠰᠣᠷᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠢᠯᠭᠡᠬᠡᠴᠢ᠃

16᠂ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠳ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠳᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠵᠣ ᠰᠣᠷᠭ᠎ᠠ᠃

17᠂ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠣᠩᠰᠢᠵᠣ ᠦᠭᠬᠦᠭᠡᠷᠠᠢ᠃

18᠂ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠣᠩᠰᠢᠬᠤ ᠲᠣᠷᠠᠳᠠᠢ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠠᠢ᠃

19᠂ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠣ ᠬᠡᠢ ᠬᠦᠰᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠢᠳᠠᠪᠬᠢᠳᠠᠢ ᠵᠣᠷᠢᠠᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

20᠂ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠳᠣᠳᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃

21᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ᠃

22᠂ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠢ ᠢᠴᠢᠭᠡᠵᠣ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠯᠠᠯᠠᠨ ᠲᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠮᠠᠭᠤ ᠠᠪᠳᠠᠯ᠃

23᠂ ᠪᠣᠷᠣᠭᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠢ ᠪᠢᠳᠠᠭᠡᠢ ᠡᠯᠡᠭᠯᠠᠭᠡᠷᠠᠢ᠃

24᠂ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠠᠭᠤᠣ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠢ ᠮᠠᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

25᠂ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠣ ᠰᠡᠳᠬᠢᠵᠣ ᠪᠣᠳᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

26᠂ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠣᠨ ᠨᠡᠩ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃

27᠂ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠡᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠣ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠠᠭᠡᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠵᠣ ᠬᠠᠰᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

28᠂ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠠᠷᠡᠬᠦᠯᠣᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠣᠷᠢᠠᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

29᠂ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠰᠢᠳᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠢᠵᠣ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ᠦᠭᠴᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

30᠂ ᠪᠢᠳᠠᠭᠡᠢ ᠬᠡᠢ ᠬᠤᠭᠤᠰᠣᠨ ᠪᠣᠶᠣ ᠦᠨᠠᠨᠴᠢ ᠪᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

31᠂ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠣᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠠᠯᠠᠭᠡᠷᠠᠢ᠃

32᠂ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠭ ᠶᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠭᠡ ᠵᠣᠭᠤᠭ ᠬᠡᠵᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠣᠮ᠃

33᠂ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠦᠭᠬᠦᠭᠡᠴᠢ᠃

34᠂ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠣᠨ ᠦᠪᠠᠷᠮᠢᠴᠠ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠣᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

35᠂ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠣᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠣ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠪᠠᠭ ᠣᠯᠵᠣ ᠦᠭᠴᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

36᠂ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠠᠪᠬᠢᠳᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠵᠣ ᠮᠠᠳᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

37᠂ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠯᠣ ᠲᠣᠭᠤᠮᠰᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠣᠪᠦᠷ ᠠᠪᠴᠣ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ᠄ 《ᠪᠢ ᠴᠣ᠋ ᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠢᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ》 ᠋ ᠬᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

38᠂ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠣᠷᠢᠠᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠨ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠨᠠᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠳ ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠢ ᠃

39᠂ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠣᠶᠣᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

40᠂ ᠬᠡᠳᠦ᠋ᠢᠪᠠᠷ ᠬᠠᠨᠣᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠮᠠᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠴᠣ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠣ ᠬᠢᠯᠭᠡᠭᠡᠷᠠᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄      ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄