home
home

    ᠭᠧᠷᠮᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ

2016-10-01  22:04

ᠭᠧᠷᠮᠡᠨ ᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠬᠤ ᠪᠡ ᠦᠢᠯᠡᠲᠦᠯᠬᠡ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ‌‍ᠴᠢᠬᠤᠯᠡᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠦᠢᠷᠡᠲᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠦᠷᠰᠤᠯᠡᠨ ᠪᠤᠲᠤᠬᠤ ᠴᠢᠲᠡᠪᠤᠷᠢ ᠪᠡ ᠡᠬᠦᠲᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠬᠡᠬᠦ ᠴᠢᠲᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠡᠲᠡᠭ ᠃

ᠭᠧᠷᠮᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠦᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ 3 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠴᠠᠬᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠦᠵᠡᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠬᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠢᠲᠡᠭ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠬᠡᠲᠡᠭ ᠢ ᠮᠡᠲᠡᠵᠤ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠮ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠤᠴᠠᠷᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠦᠭᠰᠢᠬᠦᠷᠢ ᠮᠡᠲᠡᠭᠡᠯᠡᠬᠦ᠃ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠡᠭᠠᠬᠤ ᠮᠡᠲᠡᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠡᠨ᠂ ᠡᠲᠦᠷ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠲᠦᠷᠡᠯ ᠲᠤᠮᠲᠠᠬᠢ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ᠃ ᠬᠤᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠡᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠲᠡᠭ ᠬᠤᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠮᠡᠷᠰᠢᠤ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠲᠡᠭ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠵᠤ ᠮᠡᠲᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠤᠮ ᠵᠢᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡ ᠨᠤᠮ ᠢ ᠭᠡᠷᠬᠢᠨ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠦᠷ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠯᠡᠬᠦᠴᠡ ᠬᠤᠬ ᠨᠤᠪᠰᠢ ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠠᠳᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠬ ᠨᠤᠪᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ᠃ ᠬᠤᠲᠡᠯᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠡ ᠬᠤᠲᠠᠯᠲᠦᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ‌ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠵᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠬᠦ ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠁ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ 3 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠲᠦᠷ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠤ ᠤᠷᠤᠯᠲᠤᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠬᠦᠲᠡᠯᠵᠤ ᠬᠢᠵᠤ ᠴᠢᠲᠡᠲᠠᠬ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄      ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄