home
home

    ᠰᠸᠧᠳᠧᠨ᠄ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠳᠠᠬ

2016-10-01  22:11

ᠰᠸᠧᠳᠧᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠨᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠸᠧᠳᠧᠨ ᠤ 6 — 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠷᠤᠬ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠂ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠳᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠨ ᠳᠤ᠂ ᠶᠠᠬ ᠳᠦᠮᠤᠰᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠳᠠᠬ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠸᠧᠳᠧᠨ ᠤ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠦᠷᠤᠯ ᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠵᠤ ᠤᠤᠭᠤᠵᠤ ᠬᠤᠨᠤᠵᠤ ᠬᠡᠪᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠳᠠᠬ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠤᠷᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄      ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄