home
home

    ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ

2016-08-28  18:24

《ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ + ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠬᠦ + ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ》 ᠋ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠷ ᠬᠢᠯᠢᠩ   ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ 《ᠤᠬᠤᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠬᠢᠯᠢᠩ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ》 ᠋  ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠢᠮᠡᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 《ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ》 ᠋ ᠪᠤᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 2016-08-03-3713023567-9580-41e2-8c84-f97c03c6043b

 

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄      ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄